METAFİZİK

Metafizik Nedir?

METAFİZİK

Metafizik Nedir?

 

Metafizik, gerçekliğin ve varoluşun incelenmesidir. Ne olduğumuzu ve amacımızın ne olduğunu inceler. Aristoteles, metafiziğin temel sorularını varlık, ilk nedenler ve değişimle ilgili konuları araştırdı.

Zihin ve beden nasıl ilişkilidir? Çocukken olduğum kişi ile şimdi aynı kişi miyim? Kendi seçimlerimi yapmakta özgür müyüm? Bilginin bir temeli var mı?

Metafizik nedir sorusunun cevabı ise, gerçekliğin ve varoluşun, kim olduğumuzun ve amacımızın ne olduğunun incelenmesidir. Geleneksel olarak, Metafizik kelimesi günümüze Antik Yunan döneminden gelmektedir ve iki kelimenin birleşimidir. Ötesi anlamına gelmekte olan Meta kelimesi ve fizik. Yani kısaca, fiziğin ötesi anlamına gelmektedir. Metafizik, Evrendeki nihai nedenin incelenmesidir. Metafizik, fiziksel ve beşeri bilimlerin ötesinde sorgulayabilen tek bilimdir. Çoğu sözlükte bulunan tanımda metafizik, ilk neden ve varlığın doğası ile ilgilenen bir felsefe dalı olarak geçmektedir. Çoğu akademik üniversitede “Spekülatif Felsefe” etiketi altında bir felsefe dalı olarak öğretilir.

Ancak günümüz dünyasında metafizik kelimesi birçok ilgi alanının tanımı haline gelmiştir. Metafiziğe ilgi gösterildiğinde, bu ilgi aşağıdaki konulardan herhangi biri veya bunların bir kombinasyonu olabilir:  Felsefe, Din, Parapsikoloji, Mistisizm, Yoga, ESP, Jung Psikolojisi, Kişilerarası ve Teosantrik Psikoloji, Astroloji, Meditasyon, Kendi Kendine Yardım Çalışmaları, Olumlu Düşünme, Ölümden Sonra Yaşam, Aşkıncılık, Mistisizm, Reenkarnasyon.

İlgili Makaleler

Bu ve benzeri tüm konuların ortak paydası, elbette, gerçekliğin araştırılması ve idealist anlamda, bu tür bilgilerin bu dünyadaki insan yaşamına hem bireysel hem de toplu olarak nasıl fayda sağlayacağı ile ilgilidir. Bu tür ilgilerin amacı buysa, çoğu profesyonel metafizik uygulayıcısının metafiziği manevi bir felsefe veya yaşam tarzı olarak görmelerinin nedeni budur diyebiliriz.

Metafizik, Tanrı’nın tüm Yaratılışındaki güzellikleri kabul eder ve saygı duyar. Metafizik, dogması olmayan dindir. Metafizik, insan tarafından yaratılan dini inançları ve yasaları araştırmaz, daha ziyade Evrenin yaratılışında Yaratıcı, Tanrı/Evrensel Varlık tarafından belirlenen değişmez doğa yasalarını araştırır. Metafizik, herhangi bir teolojik doktrin veya dogmaya bağlı olmaksızın varoluşun, gerçekliğin ve deneyimin nihai doğasını inceleyen bir felsefe dalıdır. Metafizik tüm dinleri kapsar ama hepsini aşar.

Bugün metafizikte çok az sayıda uygulayıcı dışında hepsi, meşgul oldukları metafizik sistemi veya öğretisi ne olursa olsun, bir tür manevi felsefenin önemli bir noktasına sahiptir. Bunu anlamak, özellikle profesyonel olarak metafizik içinde olmanın yasal tekniklerini incelerken önemlidir.

Daha mutlak bir anlamda, metafiziği, insan, zihin ve Evren arasındaki ilişki gibi yaşamın temel sorularıyla uğraşan ve gerçekten duraksamış herkesin asırlık sorularına cevap veren bir şey olarak düşünebiliriz. Herkesin en temel sorularını sorarak yaşam üzerine düşünmek – “Ben kimim; ben neyim; neredeydim ve nereye gidiyorum?”

metafizik
metafizik

 

Metafizik Dalları ve Örnekleri

Varlık ve Gerçeklik: Varlığın tamamı gerçektir. Kayalar ve ağaçlar gibi şeyler gerçek midir? Kurgusal karakterler, aşk veya limited şirketler aynı şekilde mi gerçektir?

Canlıları düşünün. Canlılar, çevrelerine göre hareket ederler ve tepki verirler ve üreme ve metabolik süreçler yoluyla büyür ve gelişirler. Cansız şeyler bunları yapmaz. Hayatın tanımları metafizik meselelerdir.

Uzay ve zaman: Neredeyiz? Yönlülük, uzaklık ve boşlukla ilgili sorulara uzay diyoruz. Saatin kaç olduğunu gerçekten bilen var mı? Zaman ölçüleri değişebilir. Einstein Görelilik Teorisini geliştirmeden önce, filozoflar uzay ve zamanın ayrı varlıklar olduğunu düşündüler. Einstein bunları tek bir şey olarak gördü.

Parçacık fiziğini uzay-zaman içinde yerçekimi kuvvetleriyle birleştirme girişimleri, çoklu boyutlar hakkında spekülasyonlarla sonuçlandı.

Ampirik ve Kavramsal Nesneler: Soyut nitelikler gerçek mi? Örneğin, bir köpeğin veya bir insanın saf biçimleri fiziksel evrenin ötesinde bir yerde var mıdır? Ampirik nesneler, beş duyunun izlenimlerinden oluşan düşüncelerdir. Kavramsal nesneler, rasyonel düşünceden oluşan düşüncelerdir.

Bir elma hakkındaki fikirlerimiz, aşk fikirlerimizden farklı şekilde oluşur. Renk kavramı ve -1’in karekökü gibi matematiksel nesneler, rasyonel yetilerimizin yaratımlarıdır ve ampirik nesnelerle aynı şekilde var olmazlar.

Kozmoloji ve Kozmogoni: Evren nedir? Neden var? Kozmoloji evrenin doğasını inceler. Kozmogoni evrenin kökenleri ile ilgilenir. Eski filozoflar, evreni harekete geçiren ilk neden olan bir ana hareket ettiriciye inanıyorlardı. Modern Big Bang Teorisi, evrenin uzayda tek bir noktadan büyük bir patlamayla nasıl başladığını açıklıyor.

metafizik
metafizik

Big Bang bazı metafizik soruları cevaplarken, diğerlerini hala cevaplayamıyor. Büyük patlamadan önce evrenin doğası neydi? Bazı filozoflar bunun metafiziği ilk harekete geçirici konuma getirdiğine inanıyor.

Hür İrade ve Determinizm: Özgür irade, insanların kendi dışımızdaki güçlerin etkisi olmadan özgürce seçim yapma gücüne sahip olduğu fikridir. Determinizm, seçimlerimizin kontrolümüz dışındaki sebep-sonuç faktörleri tarafından belirlendiği fikrinin tam tersidir. Kaderimizi kontrol ediyor muyuz? Yaptığımızı düşündüğümüz seçimler beynimizdeki kimyasal süreçlerin sonucu mu?

Bazı filozoflar, özgür iradenin ancak bir bireyin başka türlü seçme gücüne sahip olması veya eylemde bulunmama gücünün mevcut olması durumunda var olduğunu savunmuştur. Diğerleri, bu tür koşulların seçimin kaynağı kadar önemli olmadığını iddia ediyor.

 

Metafizik
Metafizik

Ontoloji ve Varlık: Ontoloji, genel olarak varlığı inceleyen bir metafizik dalıdır. Varlığın nitelikleri nelerdir? Tek boynuzlu atlar gibi hayali nesneler nasıl var olabilir?

Eski filozoflar tüm varlıkları evrensel veya tikel olarak sınıflandırdılar. Evrenseller, şeylerin özelliklerine ve şeyler arasındaki ilişkilere ayrılır. Ayrıntılar, kendileri soyut veya somut olan olaylara veya nesnelere ayrılır.

Kimlik ve Değişim: İki şey nasıl aynı? Farklı şekillerde aynı olabilirler mi? Bazıları kimliğin, belirli bir şeyin kendisiyle olan ancak başka hiçbir şeyle olmayan bir ilişki olduğunu düşünür.

Platon’un Formlar Teorisi, “bir tip, o türden şeylerin olup olmamasından bağımsız olarak var olur” der. Platon, her şeyin nihai özünün ideal formlar olarak var olduğuna inanıyordu. Örneğin, bir köpeğin ideal formu, dünyadaki bireysel köpeklerin benzediği fiziksel dünyanın ötesinde soyut olarak var olur.

Akıl ve Madde: İnsan nedir? Zihnimizin doğası nedir? Monizm, algıladığımız ve deneyimlediğimiz her şeyi tek bir tözün tezahürü olarak ilan eder. Dualizm, sonlu ve sonsuz, madde ve ruh gibi iki tür gerçeklik önerir.

Zamanla parça kazanan ve kaybeden varlıklar mıyız? Roderick Chisholm, bir bireyin fiziksel bedeninin yapısı değişebilse de (örneğin, içme yoluyla karaciğeri hasar görse), o bireyin temel doğasının değişmediğini öne sürerek bu fikri gülünç bulmuştur.

Gereklilik ve Olasılık: Bir şey mümkün mü? İnsanlar yaşamak için doğa yasalarına uymak zorunda mı? İngiltere Kraliçesi kolunu dirseğinin ötesinde geriye doğru bükemez. Yine de, geniş kaynaklarıyla, dünyada başkalarının yapamayacağı şeyleri yapabilir.

Metafizik zorunluluk ve olasılık kavramları nedensellik, özgürlük ve determinizm kavramlarıyla örtüşür. Bu anlamda determinizm, tüm olayların dünyada zaten mevcut olan nedenlerle önceden belirlendiği anlamına gelir ve bu nedenle gelecek, şu anda yapılan eylemlere bağlı değildir.

Din ve Maneviyat: Din felsefesi, monoteizm iddialarını inceler. Tanrı her şeye kadir ise, o zaman neden dünyada kötülüğe izin veriliyor? Mucizeler nasıl olabilir?

Bazı filozoflar, Tanrı’ya inanmanın, birinin bu sabah kahvaltı yaptığı inancına benzediğini savundu. Gerçek olduklarını bildiğimiz için bu gerçekleri kanıtlamaya gerek yoktu. Doğaüstü bir varlığın gerçekliğini destekleyen ve bunu bir yanılsama olarak reddeden metafizik argümanlar vardır. Mantıksal Pozitivistler ve modern bilimsel metafizikçiler buna karşı çıkarken, Neoplatonistler Tanrı’nın gerçekliği için birçok argüman geliştirdiler.

Metafizik hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doğa Üstü Olaylar Hakkında Destek Al

Konum

Yaşar Cengizoğlu

Yaşar Cengizoğlu da manevi tedavi yapan havasçılardan biridir. Kendisi 1958’de Kars Sarıkamış’ta doğmuştur. Daha sonraki günlerini Sivas’ta geçirmiştir. Asıl mesleği mali müşavirliktir. 22 senedir insanları havas ilmi ile manevî olarak tedavi etmektedir. Çorumlu ünlü havascı Mustafa Hoca’nın talebesidir ve ilmî i hocasından öğrenmiştir. 6 ay boyunca hücre de riyazet orucu tutup, sabah namazına kadar yaptığı ibadetlerle Allah’ın bir lütfu olarak bu ilmi kazandığını düşünmektedir. Çünkü bu ilim Allah’tan çok istenilerek elde edinilen bir ilimdir. Gayb âlemi dediğimiz bilinmeyen varlıkların âlemini çok iyi tanıyan Yaşar Cengizoğlu: “Hoca Mürşit ve himmet bu ilmin öğrenilmesinde çok önemlidir.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Manevi Yönde Rahatsızlık sorunlarınız için benimle WhatsApp üzerinden 10:00 / 21:00 Saatleri arasında iletişime geçebilirsiniz.